Minister Ollongren over beleid klimaatadaptieve nieuwbouw - KAN bouwen

Minister Ollongren over beleid klimaatadaptieve nieuwbouw

De Unie van Waterschappen vindt dat klimaatbestendig bouwen het uitgangspunt moet zijn bij nieuwbouw. Begin december 2020 schreef de Unie hierover een brief aan de Tweede Kamer, met als rechtstreekse vraag aan minister Ollongren hoe zij garandeert dat nieuwbouwwoningen klimaatbestendig worden opgeleverd.

De Unie van Waterschappen vindt klimaatbestendig bouwen essentieel. Door klimaatveranderingen moet er goed rekening worden gehouden met wateroverlast en waterveiligheid. Nederland is als dichtbevolkte delta kwetsbaar voor overstromingen en weersextremen. De exacte schade is moeilijk te berekenen, maar volgens de klimaatschadeschatter kan de schade door wateroverlast, hitte en droogte in bebouwd gebied in Nederland in 2050 oplopen tot €124 miljard. Van dat bedrag bestaat € 5,3 tot 40 miljard uit schade aan funderingen. De overige schadeposten ontstaan door wateroverlast en hittestress.

In de Nationale Woonagenda is afgesproken om nieuwbouw woningen klimaatbestendig op te leveren. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) beschouwt water als ordenend principe in de ruimtelijke ordening. De concrete vraag van de Unie van Waterschappen luidt: “Kan de minister aangeven hoe zij garandeert dat nieuwbouwwoningen klimaatbestendig worden opgeleverd?”

Reactie minister Ollongren
In haar schriftelijke reactie laat de minister weten dat in de Nationale Woonagenda de ambitie is uitgesproken dat nieuw te bouwen woningen bijna energieneutraal (BENG), klimaatbestendig en aardgasvrij moeten worden opgeleverd.

“Klimaatbestendigheid van een woning wordt niet alleen bepaald door maatregelen aan de woning en kavel, maar ook door maatregelen in de openbare ruimte en locatiekeuze. Afhankelijk van waar in Nederland wordt gebouwd, kan klimaatbestendigheid een andere invulling hebben. Er is dus sprake van lokaal maatwerk. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor gemeenten.”

De minister geeft aan wat er al in gang is gezet. Ook het KAN platform wordt genoemd: “Ik faciliteer het platform ‘Klimaatadaptief bouwen mét de natuur’ (KAN platform) waarbij projectontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten zich kunnen aansluiten om kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen op het gebied van klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Het KAN platform richt zich daarbij expliciet op nieuwbouw.”

Beleidsmatige schotten weghalen
Het is jammer dat de minister in haar verdere brief natuurinclusief bouwen niet benoemt in relatie tot klimaatbestendigheid. Meer toepassen van groen op de juiste plekken kan een groot deel van de klimaatproblemen voorkomen en tegelijkertijd de biodiversiteit verbeteren. Het KAN platform pleit ervoor om de beleidsmatige schotten tussen deze twee onderwerpen zo snel mogelijk weg te halen, en ook de ministeries I&W en LNV hierbij te betrekken.