Deelnemen aan KAN - KAN bouwen

Deelnemen aan KAN

Klimaatbestendig bouwen, waterberging, hittestress verminderen, biodiversiteit. Als het gaat om nieuwbouw is het KAN platform dé plek om praktische kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen over deze onderwerpen. Ontwikkelaars, bouwers, gemeenten en alle projectgerelateerde bouwexperts kunnen deelnemen aan het KAN platform.

De maatschappelijk eisen aan onze nieuwbouw worden steeds ambitieuzer, waar het gaat om klimaat en natuur. Sinds 2008 hebben we als sector grote vooruitgang geboekt op het terrein van energieneutraal ontwikkelen en bouwen. Het Lente-akkoord Zen platform heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het vervolg, Lente-akkoord 2.0, werkt aan het circulair en industrieel bouwen van nieuwbouw. Maar dit alles is niet voldoende. De sector staat ook voor de opgave om onze nieuwbouw klimaatadaptief én natuurinclusief te maken. Klimaatadaptatie is nodig om onze leefomgeving toekomstbestendig te maken. Dit combineren we expliciet met de groene opgave en het welzijn van de bevolking, ook omdat burgers en bewoners dit waarderen en er steeds meer naar vragen.

Nieuw platform
Dat is de reden waarom Bouwend Nederland, NEPROM en WoningBouwersNL in 2020 het initiatief hebben genomen om een platform op te richten: Klimaatadaptief bouwen mét de natuur (afgekort: KAN). Met dit kennisplatform ondersteunen we onze leden bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe, praktische kennis. Waar gewenst helpen we de landelijke overheid met het opstellen van landelijke regelgeving rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit, zodat we sneller en volgens landelijke geldende standaarden de urgente woningbouwopgave kunnen realiseren.

Op 1 januari 2024 waren 48 deelnemende ontwikkelaars, bouwers en gemeenten bij het KAN Platform aangesloten. Vanaf 1 januari 2024 zijn ook adviesbureaus, landschapsarchitecten, ecologen, stedenbouwkundigen en architecten van harte welkom om deel te nemen. Deelnemers hebben de intentie om binnen drie jaar na aanmelding te starten met de bouw van een KAN-project, waarin zij bijzondere aandacht besteden aan klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.

Deelname aan het KAN platform
De initiatiefnemers nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het KAN platform. Voor deelname gelden de volgende spelregels:

  1. Deelname is voorbehouden aan ontwikkelaars, bouwbedrijven, gemeenten, adviesbureaus, landschapsarchitecten, ecologen, stedenbouwkundigen en architecten.
  2. Deelnemers hebben de intentie om binnen drie jaar na aanmelding met de bouw van minimaal één nieuwbouw woningproject te starten dat bijzondere aandacht heeft voor klimaatadaptatie mét de natuur. Projecten kunnen worden opgegeven met het KAN-project aanmeldformulier. Voor gemeenten geldt de voorwaarde om een specifiek project te realiseren niet.
  3. Het meenemen van de bewoners in de groene planvorming en het realiseren van een door bewoners gewaardeerde groene omgeving vormt een onlosmakelijk onderdeel van het project.
  4. Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring, met elkaar en met andere stakeholders..
  5. Partijen werken actief mee aan kennisdocumenten voor publicatie op de website kanbouwen.nl.
  6. Deelname aan dit platform uit oogpunt van acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Aanmelden bij het KAN platform