Deelnemen aan KAN - KAN bouwen

Deelnemen aan KAN

Klimaatbestendig bouwen, waterberging, hittestress, biodiversiteit. Als het gaat om nieuwbouw is het KAN platform dé plek om kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen over deze onderwerpen. Ontwikkelaars, bouwers en gemeenten kunnen deelnemen aan het KAN platform.

De maatschappelijk eisen aan onze nieuwbouw worden steeds ambitieuzer, waar het gaat om klimaat en natuur. In de afgelopen jaren hebben we als sector grote vooruitgang geboekt op het terrein van energieneutraal ontwikkelen en bouwen. Het Lente-akkoord en het ZEN platform hebben daar belangrijke bijdragen aan geleverd. Nu staat de sector voor de opgave om onze nieuwbouw klimaatadaptief en natuur inclusief te maken. Dat is nodig voor het milieu en het welzijn van de bevolking, maar ook omdat burgers en bewoners dit waarderen en er steeds meer naar gaan vragen.

Nieuw platform
Dat is de reden waarom NEPROM, Bouwend Nederland en WoningBouwersNL het initiatief hebben genomen om per 2020 een platform op te richten: Klimaat adaptief bouwen mét de natuur (afgekort: KAN). Met dit kennisplatform ondersteunen we onze leden bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe, praktische kennis.

Inmiddels zijn ruim 40 deelnemende ontwikkelaars, bouwers en gemeenten bij het KAN Platform aangesloten. Zij realiseren KAN-projecten waarvan de bouw start vóór 1 januari 2023.

Vanaf 1 januari 2022 werven we nieuwe deelnemers. Ontwikkelaars, bouwers en gemeenten kunnen zich nog steeds aansluiten bij het KAN platform om kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen. We vragen van deelnemende lidbedrijven dat zij één of meer nieuwbouwproject(en) realiseren waarin zij bijzondere aandacht besteden aan klimaatadaptief en natuur inclusief bouwen.

Deelname aan het KAN platform
De initiatiefnemers nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het KAN platform. Voor deelname gelden de volgende spelregels:

  1. Deelname is voorgehouden aan lidbedrijven van Bouwend Nederland, NEPROM en WoningBouwersNL. Daarnaast zijn ook gemeenten van harte welkom om deel te nemen.
  2. Deelnemers die zich hebben aangemeld na 1 januari 2022 hebben de intentie om vóór 1 januari 2024 met de bouw van minimaal één nieuwbouw woningproject te starten dat bijzondere aandacht heeft voor klimaatadaptatie mét de natuur. Projecten kunnen worden opgegeven met het KAN-project aanmeldformulier. Voor gemeenten geldt de voorwaarde om een specifiek project te realiseren niet.
  3. Een deelnemend lidbedrijf vraagt de gemeente van het betreffende project om ook deel te nemen aan het KAN platform (inspanningsverplichting).
  4. Het meenemen van de bewoners in de groene planvorming en het realiseren van een door bewoners gewaardeerde groene omgeving vormt een onlosmakelijk onderdeel van het project.
  5. Deelnemers geven toestemming voor opname van het project op het Podium Duurzame gebouwen van RVO en voeren hier desgevraagd de benodigde gegevens in.
  6. Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring, met elkaar en met andere stakeholders.

Aanmelden bij het KAN platform