OSKA werkt aan standaarden klimaatadaptatie - KAN bouwen

OSKA werkt aan standaarden klimaatadaptatie

In bestaande normen, richtlijnen, protocollen etc. wordt vaak nog geen rekening gehouden met klimaatverandering. Daardoor wordt klimaatadaptatie suboptimaal toegepast. Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) gaat daar verandering in brengen. Door met tal van partijen in gesprek te gaan, en samen de prioriteiten te bepalen, bevordert het OSKA dat nieuwe inzichten over klimaatverandering een plek krijgen in (bestaande) standaarden.

Opdrachtgevers én uitvoerders van projecten willen dat er zo snel mogelijk goed op elkaar afgestemde standaarden komen, waarin de nieuwste inzichten over klimaatverandering zijn verwerkt. Dan wordt het voor iedereen makkelijker om klimaatadaptieve oplossingen en aanpassingen te implementeren. Daarom werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de standaardisatie-organisaties CROW, ISSO, NEN en RIONED met elkaar samen om dit voor elkaar te krijgen. De afspraak is dat standaardisatie-organisaties zelf nagaan in welke standaarden klimaatadaptatie een plek zou moeten krijgen. Als handvat daarvoor is een checklist ontwikkeld.

OSKA doet onder andere het volgende:

  • Het kijkt naar nieuwe projecten waarin klimaatadaptatie een rol speelt. Deze projecten kunnen als voorbeeld dienen voor nieuwe standaarden.
  • Het bepaalt in overleg welke onderwerpen aangepakt moeten worden. Wat is urgent? Voor welke onderwerpen is samenwerking nodig? Welke organisaties gaan nieuwe standaarden realiseren?

OSKA heeft al flink wat stappen gezet om klimaatadaptatie in standaarden te verwerken. Hieronder staan de onderwerpen die inmiddels zijn verkend. Voor het onderwerp ‘Koeling van gebouwen’ zijn ook al afspraken gemaakt.

Voorbeeld van de OSKA-aanpak: infiltratie van hemelwater
Er zijn verschillende maatregelen mogelijk voor infiltratie van hemelwater in de bodem. De ISSO Publicatie 70.1 ‘Omgaan met hemelwater binnen de perceelgrens’ richt zich primair op gebouwen, maar de beschreven maatregelen lenen zich ook voor toepassing in de publieke ruimte. Tijdens de OSKA-verkenning kwamen vervolgens ook deze nationale standaarden in beeld:

  • RIONED Dichtslibbing van infiltratievoorzieningen, een verkenning van de hydraulische
    levensduur van infiltratievoorzieningen, Stichting RIIONED, maart 2007.
  • RIONED Ondergrondse infiltratie van regenwater, een literatuur- en praktijkonderzoek naar
    milieurisico’s, Stichting RIONED, september 2008.
  • RIONED Wadi’s: aanbevelingen voor ontwerp, aanleg en beheer. Stichting RIONED, 2006.
  • STOWA zuiverende voorzieningen regenwater ‘verkenning van de kennis van ontwerp, aanleg en beheer van zuiverende regenwatersystemen’, 2007.

Er is daarnaast interessant buitenlands onderzoek beschikbaar, en ook de Hogeschool Amsterdam wil onderzoek gaan doen naar het functioneren van infiltratievoorzieningen, met name wadi’s. (Onderdeel van dit onderzoek is ook verankering in standaarden.) Zo worden dankzij de OSKA-aanpak bestaande bronnen en nieuwe initiatieven slim aan elkaar gekoppeld.