"Maak schoon en voldoende water tot topprioriteit" - KAN bouwen

“Maak schoon en voldoende water tot topprioriteit”

Elf maatschappelijke organisaties en 5000 bedrijven roepen nieuwe minister I&W op

AARDige Buren, Aedes, ANWB, Biohuis, Bouwend Nederland, Caring Farmers, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, NEPROM, Vereniging Eigen Huis en Vewin met hun achterban van ruim 6,5 miljoen Nederlanders en 5000 bedrijven en woningcorporaties roepen de nieuwe minister van Infrastructuur & Waterstaat Barry Madlener op om schoon, voldoende en betaalbaar water voor mens en natuur te waarborgen in het nieuwe regeringsprogramma. Dit initiatief komt voort uit de dringende noodzaak om waterkwaliteit en -beschikbaarheid in Nederland te verbeteren in het licht van groeiend watergebruik, toenemende vervuiling en klimaatverandering.

Schoon water buiten bereik met huidig beleid
Schoon en voldoende water is van vitaal belang voor een gezonde leefomgeving voor mensen, landbouw, natuur, recreatie en de bouw. Voor welzijn én welvaart. De recente bevindingen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) geven aan dat met het huidige kabinetsbeleid de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 2027 niet haalbaar zijn. Zonder aangescherpte maatregelen zullen deze doelen zelfs na 2027 buiten bereik blijven. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onlangs in een signaalrapportage gewezen op de noodzaak van betere bescherming van de waterkwaliteit.

Slechte staat wateren vraagt om actie
De organisaties roepen met een manifest de nieuwe minister van Infrastructuur & Waterstaat op om schoon, voldoende en betaalbaar water tot topprioriteit te maken in het regeringsprogramma dat deze zomer wordt uitgewerkt. De ondertekenaars benadrukken dat de slechte staat van onze wateren niet alleen de natuur, landbouw en drinkwaterbronnen bedreigt. Het kan ook juridische en economische problemen veroorzaken, zoals vergunningenstops en beperkingen voor de bouw van nieuwe woningen en infrastructuur. Daarmee bedreigt een slechte staat van het water onze welvaart.

Tien concrete acties
Om de situatie te verbeteren, stellen de ondertekenaars tien concrete acties voor:

  • Alle sectoren moeten bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.
  • Voldoende kaders en middelen zijn essentieel voor succes.
  • Een heldere koers en sterke leiding zijn noodzakelijk.
  • Lozingsvergunningen moeten up-to-date en KRW-proof zijn.
  • Landbouw moet toekomstbestendig en waterbewust worden, zoals biologisch.
  • Meer grip op grondwateronttrekkingen is noodzakelijk.
  • Een duidelijke aanpak voor bouwprojecten om te voorkomen dat deze stilvallen door slechte waterkwaliteit.
  • Rioolwaterzuiveringen moeten nieuwe vervuilende stoffen effectief kunnen filteren.
  • Funderingsschade door fluctuerende grondwaterstanden moet worden voorkomen.
  • Voldoende zwemlocaties voor recreanten moeten gegarandeerd worden.

Oproep tot actie
De opstellers van het manifest zijn bereid om hun bijdrage te leveren, door bijvoorbeeld water te bergen in en rondom natuur- en grondwaterbeschermingsgebieden en door klimaatbestendig te bouwen. Zij rekenen hierbij op duidelijke richtlijnen en ondersteuning van de overheid.

Fahid Minhas, directeur NEPROM: “Project- en gebiedsontwikkelaars, verenigd in NEPROM, zetten zich in voor een duurzame toekomst door te investeren in klimaatbestendige bouw en waterbeheer. Voor voldoende en schoon water rekenen we op een heldere koers vanuit de overheid, zodat we samen een toekomstbestendige leefomgeving voor mens en natuur kunnen realiseren.”

“Waterkwaliteit kan net als het PFAS- en stikstofdossier grote impact hebben op onze maatschappij. Als nu de juiste beslissingen genomen worden om de waterkwaliteit en -beschikbaarheid in Nederland te verbeteren, kunnen veel problemen voorkomen worden.” aldus Martijn Verwoerd, beleidsadviseur bij Bouwend Nederland. “Wij roepen de minister op om een stevige koers uit te zetten en de nodige beslissingen te nemen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.”

Natuurmonumenten directeur Pim van der Feltz vult aan: “Dit manifest laat zien dat ons welzijn én onze welvaart afhankelijk zijn van schoon, voldoende en betaalbaar water. Wij gaan hierover graag in gesprek met de minister.”

Download: Maatschappelijk Manifest voor schoon en voldoende water voor mens en natuur

Zie ook: Wat betekent de Kaderrichtlijn Water voor de nieuwbouw? (KAN 25-6-2024)