Groen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen - KAN bouwen

Groen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Groen draagt op verschillende manieren bij aan maatschappelijke doelen. Waterberging, hittestress, biodiversiteit, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en recreatie zijn hiervan voorbeelden. Bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen staan deze doelstellingen wel eens onder druk in de zoektocht naar een optimale inrichting van een gebied. Daar komt bij dat niet al het groen ook een daadwerkelijke functie heeft om de maatschappelijke doelen te behalen.

Tijdens een online themasessie op 23 mei, van 15:30 tot 17:00 uur, verkent u de kansen van groen en ontdekt u hoe u deze kansen kunt verzilveren. De sessie wordt georganiseerd door het programma Stedelijke Transformatie.

Programma
Steven Kamerling (NL Greenlabel) geeft een overzicht van de baten van groen. Hij vertelt hoe je groen kunt inzetten om tot meervoudige waardecreatie te komen. Hij legt uit waar je op moet letten, met aandacht voor de onderlinge samenhang van verschillende doelen. Kamerling baseert zich daarbij op het duurzaamheidskader van de methodieken van NL Greenlabel. Hij bespreekt hoe je in ontwerp, realisatie en beheer rekening kunt houden met groen.

Martijn van Gelderen (BPD) legde een aantal projecten waaraan BPD werkt langs de groene meetlat. Op 23 mei vertelt hij vanuit die ervaring wat goed werkt en wat minder goed werkt. Hij laat zien hoe groene ambities in het proces van een gebiedsontwikkeling overeind kunnen blijven.

Anne Luijten (gemeente Arnhem) zoomt vervolgens in op het Arnhemse Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen. Ze licht toe hoe dit tot stand kwam en hoe de verankering in het bestemmingsplan is opgenomen. Daarbij legt ze de link met de Arnhemse klimaatadaptatiestrategie. In deze strategie legt de gemeente Arnhem de verbinding met andere opgaven die spelen rondom groen.

Daarna bespreken we met elkaar hoe we ambities kunnen formuleren die passen bij de plek. Hoe zorgen we ervoor dat deze ambities ook overeind blijven in het proces? Wat zijn de juiste ambities? Welke rol heeft de gemeente hierin? En welke rol pakt een ontwikkelende partij? Hoe zorgen we voor het juiste ontwerp en de bijbehorende financiering? En hoe borgen we het beheer van het groen? Praat mee en kom naar de online themasessie op 23 mei.

Aanmelden voor de online sessie