Nationaal - KAN bouwen

Nationaal

De Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) zet de koers uit voor een klimaatbestendig Nederland. De NAS brengt nieuwe initiatieven voor klimaatadaptatie op gang, en versnelt en verbreedt bestaande initiatieven.

De Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) geeft een overzicht van de belangrijkste klimaatrisico’s. De impactanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving was het uitgangspunt voor het vaststellen van de zes meest urgente klimaatrisico’s. De NAS is eind 2017 door de Tweede Kamer vastgesteld.

Uitvoeringsprogramma NAS 2018-2019
In maart 2018 is het Uitvoeringsprogramma van de NAS verschenen. Dit uitvoeringsprogramma is gericht op het agenderen en aanpakken van belangrijke klimaatrisico’s waarvan wij ons in Nederland nog onvoldoende bewust zijn, maar die grote gevolgen kunnen hebben bijvoorbeeld voor de gezondheid en de economie.

Met behulp van dit uitvoeringsprogramma is het programmateam van de NAS met verschillende partijen in gesprek gegaan, om een aantal urgente klimaatrisico’s beter te onderzoeken en aan te pakken. Dit heeft geleid tot meerdere samenwerkingsverbanden, onder andere met verzekeraars, partijen in de bouw, de ruimtelijke ordening en de landbouw. De speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn gevisualiseerd in deze infographic.

Terugblik en nabije toekomst
In het rapport Nationaal perspectief klimaatadaptatie van februari 2020 blikt het Programmateam NAS terug op wat er tot stand gebracht is. Het rapport bevat ook handvatten voor een NAS-werkprogramma 2020 en verder. Daarbij zijn drie aandachtspunten belangrijk:

  • Volledig inzetten op urgente risico’s en speerpunten, in het bijzonder op hitte, gebouwde omgeving en infrastructuur.
  • Aansluiting vinden bij andere transities en maatschappelijke opgaven.
  • Investeren in een langjarig kennis- en monitoringsysteem.

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA)
Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.