Provinciale kaders - KAN bouwen

Provinciale kaders

Provincies hebben een verbindende rol in klimaatadaptatie. Zij voeren de regie op grote vraagstukken zoals de energietransitie, woningbouw en regionale ruimtelijke inrichting.

Naar een klimaatbestendig Nederland (IPO, pdf, mei 2020)
In deze position paper beschrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) haar visie en uitgangspunten als het gaat om een klimaatbestendig Nederland.

Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht – Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 (Provincie Utrecht, pdf, mei 2020)
Utrecht kent specifieke uitdagingen als het gaat om klimaatverandering. De provincie heeft bijvoorbeeld de grootste variëteit aan landschappen in Nederland, en daarbij kent de provincie een sterke verstedelijking.

Convenant Klimaatadaptief Bouwen (Provincie Zuid-Holland, pdf, september 2019)
De provincie Zuid-Holland heeft een bouwopgave van 100.000 nieuwe woningen tot 2025. Deze opgave biedt de kans om nieuwe woningen klimaatbestendig te ontwikkelen en hiermee schade of duurdere herstelmaatregelen in de toekomst te voorkomen. De provincie heeft daarom in 2018 procesafspraken gemaakt met overheden, organisaties en marktpartijen in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Het doel van het convenant is het verminderen van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en het vergroten van de biodiversiteit.

De website bouwadaptief.nl van de provincie Zuid-Holland bevat een uitstekend overzicht van inspirerende voorbeeldprojecten, met heldere informatie over genomen maatregelen en veel verhelderende foto’s.