Kan opvang regenwater bijdragen aan beschikbaarheid drinkwater in droge perioden? - KAN bouwen

Kan opvang regenwater bijdragen aan beschikbaarheid drinkwater in droge perioden?

Door toenemende grondwatertekorten vrezen drinkwaterbedrijven dat er op den duur niet meer genoeg water geleverd kan worden. Op dit moment bestaat ons drinkwater uit grond- of oppervlaktewater. Het opvangen en hergebruiken van afstromend regenwater is wellicht een manier om het drinkwatertekort te lijf te gaan. Deltares heeft deze oplossingsrichting onderzocht.

Door de klimaatverandering verwachten we dat de zomers droger gaan worden. Tegelijkertijd neemt de vraag naar drinkwater toe. De drinkwatersector en de overheid waarschuwen nu al dat in de toekomst niet alle functies altijd en overal kunnen rekenen op voldoende drinkwater. De beleidsbrief “Water en Bodem sturend” van het Ministerie van IenW schrijft bovendien een reductie van 20% drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking voor, in 2035.

Waterbeschikbaarheid in droge perioden
Deltares heeft in de studie Huishoudelijk regenwaterhergebruik onderzocht of en in welke vorm het opvangen van regenwater substantieel kan bijdragen aan waterbeschikbaarheid in droge perioden. Hierbij is het leveringsgebied van Vitens gebruikt als casus, maar wordt ook de verbinding gelegd met het schaalniveau van individuele gebouwen. Daartoe worden drie representatieve woningtypologieën uitgewerkt: een appartementencomplex, rijwoning en vrijstaande woning.

Figuur S.2: Besparingscurves voor de drie representatieve gebouwtypologieën. De norm is maximaal 7 opeenvolgende dagen dat de tank leeg staat, weergegeven voor vier herhalingstijden (eens per jaar, eens per 2 jaar, eens per 5 jaar en eens per 10 jaar)

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er scenario’s gedefinieerd aan de hand van diverse thema’s, waaronder meteorologie, watervraag, wateropslag en besparingsambities. Bovenstaande figuur laat zien dat er zeer grote verschillen zijn tussen de woningtypen.

Waar een vrijstaande woning voldoende heeft aan een tank van 5 m3 om tot 75% op de jaarlijkse drinkwatervraag (82 m3/jaar per huishouden) te besparen (eens per jaar meer dan 7 opeenvolgende dagen zonder water in de tank), lijkt voor een gemiddeld appartementencomplex de maximale besparing rond de 8% (9 m3/jaar per huishouden) te liggen vanwege het relatief kleine aangesloten dakoppervlak.

De besparingscurves voor het hele leveringsgebied van Vitens laten zien dat er aanzienlijke besparingsmogelijkheden zijn voor de huishoudelijke drinkwatervraag. Daarmee komt het gestelde doel van een besparing van 20% uit de beleidsbrief “Water en Bodem sturend” binnen bereik.

Voorlopige conclusie
Dit inventariserende onderzoek van Deltares toont volgens de auteurs aan dat opvang van regenwater een substantiële bijdrage kan leveren aan de waterbeschikbaarheid tijdens droge perioden. Daarbij zijn twee factoren van belang:

  1. De keuze van het juiste schaalniveau voor regenwateropslag: in hoog stedelijke gebieden zou gekeken kunnen worden naar mogelijkheden om andere verharde oppervlaktes aan te sluiten op de regentank.
  2. De strengheid van de gestelde norm: het geaccepteerde aantal opeenvolgende dagen dat de tank leeg staat en de statistische kans dat dit voorkomt.

Zie ook: Regenwater opvangen en het effect op de waterbeschikbaarheid (Deltares)