Definitief ruimtelijk afwegingskader gepubliceerd - KAN bouwen

Definitief ruimtelijk afwegingskader gepubliceerd

Ook als waterveiligheid, wateroverlast, bodemdaling en beschikbaarheid van drinkwater worden verdisconteerd, is er in Nederland nog voldoende ruimte voor woningen, infrastructuur en bedrijven. Dat blijkt uit het definitieve ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving dat minister Harbers van IenW afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het ruimtelijk afwegingskader is een ondersteunend instrument voor provincies, gemeenten en waterschappen bij de locatiekeuze voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het geeft inzicht in de plekken waar, gegeven het water- en bodemsysteem, ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden; eventueel met randvoorwaarden. Daarnaast maakt het afwegingskader ook duidelijk op welke plekken er niet gebouwd kan worden.

Sturingskaarten en stappenplan
Het ruimtelijk afwegingskader vind je hier, in de vorm van een beslisboom, een serie thematische ‘sturingskaarten’, een stappenplan voor het gebruik en een overzicht van de locaties waar gebouwd kan worden.

Mis je de natuurgebieden in de kaarten? Het ministerie heeft ervoor gekozen om in de sturingskaarten alleen de specifieke thema’s aan te geven. De bebouwing, infrastructuur en andere reeds bestaande elementen zijn óók niet opgenomen. Er wordt uiteraard niet gebouwd in natuurgebieden.

Sturingskaart blootstelling overstroming

Vanaf 1 januari 2025
Het ruimtelijk afwegingskader wordt gebruikt bij alle projecten waarvoor op 1 januari 2025 nog geen bestemmingsplan is vastgesteld. Dit volgt uit de Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend‘. Voor vergevorderde projecten in gebieden die rood op de kaart zijn worden uitzonderingen gemaakt. Wat vergevorderde projecten zijn, is gedefinieerd in de Kamerbrief ‘Buitendijks bouwen in het Markermeer en IJsselmeergebied’ van 5 oktober 2023. Er volgt nog een verkenning naar hoe het ruimtelijk afwegingskader het beste geborgd kan worden.