Minimum-eisen voor KAN projecten? - KAN bouwen

Minimum-eisen voor KAN projecten?

Deelnemers aan het KAN Platform verbinden zich aan een aantal spelregels. Zo moeten ze bijvoorbeeld de intentie hebben om vóór 1 januari 2023 met de bouw van minimaal één nieuwbouw woningproject te starten, dat bijzondere aandacht heeft voor klimaatadaptatie mét de natuur. Het bewerkstelligen van bewonerswaardering voor de groene planvorming is hierbij een verplicht onderdeel.

In de aanloop naar de eerste KAN Platformbijeenkomst kwam her en der de vraag op of er een minimumniveau is waaraan zo’n KAN project moet voldoen. Het korte antwoord luidt: nee.

Binnen het KAN Platform willen we de komende tijd met elkaar gaan uitvinden wat een goede insteek is voor een eisenpakket. Ter inspiratie noemen we wél graag twee documenten die wat ons betreft zicht geven op gangbare klimaatadaptieve en natuurinclusieve ambitieniveaus.

Voor het klimaatadaptieve deel verwijzen we naar de leidraad bij het Convenant klimaatadaptief bouwen van de provincie Zuid-Holland, uit 2019. Hieraan hebben, naast gemeenten en waterschappen, ook projectontwikkelaars meegewerkt die nu deelnemen aan KAN. Het programma van eisen bestaat uit 1 A4 en wordt in het document verder toegelicht.

Als het gaat om natuurinclusieve ambitie hebben diverse gemeenten, waaronder Arnhem, Leiden en Amsterdam inmiddels puntenstelsels uitgewerkt. Het meest inspirerend vinden wij de publicatie De stad natuurlijk – Natuurinclusief bouwen in Den Haag van de gemeente Den Haag, ook uit 2019. Naast het puntenstelsel met uitleg bevat deze publicatie praktische voorbeelden.