Minister Schouten over groen in de stad - KAN bouwen

Minister Schouten over groen in de stad

Minister Schouten heeft aangekondigd dat ze van plan is om (samen met andere ministeries) te onderzoeken of er een groennorm per woning moet komen. Ook laat ze onderzoeken of natuurinclusiviteit opgenomen kan worden in het BBL (voorheen bouwbesluit). De uitkomsten worden rond de zomer verwacht.

Minister Schouten heeft op 28 mei een reactie gegeven op de initiatiefnota ‘Groen in de stad’. Een van de voorstellen in die initiatiefnota is om te streven naar een afstandsnorm van bebouwing tot groen van maximaal 350 meter, en om eisen te stellen aan nieuwbouwwoningen in het bouwbesluit.

De minister schrijft hierover in haar reactie: “Groene netwerken die zo dicht mogelijk bij huis beginnen/eindigen en die zowel voor de mens als de natuur verbindingen vormen, hebben vele maatschappelijke voordelen. De minister van BZK en ik onderzoeken, in afstemming met IenW, VWS en gemeenten en provincies, de meerwaarde van en de mogelijkheden voor het instellen van een groennorm (bijv. per woning), onder meer naar aanleiding van de motie aangaande een binnenstedelijke groennorm (Kamerstuk 35 517, nr. 57) en de publicatie van het Manifest Bouwen voor Natuur.“

“Daarnaast onderzoeken we of natuurinclusiviteit opgenomen kan worden in het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (Kamerstuk 35 570 XIV, nr. 27), bijvoorbeeld door het aanbrengen van voorzieningen voor natuurontwikkeling aan gebouwen. Potentieel is ook een combinatie met klimaatadapatief bouwen (BZK) en circulair bouwen (I&W) een versterking van dit streven. Over de uitkomsten en mijn appreciatie zal ik de Kamer informeren.” Dat laatste zal rond de zomer gebeuren.