AM Whitepaper: Klaar voor het klimaat! - KAN bouwen

AM Whitepaper: Klaar voor het klimaat!

In 2019 ondertekenden meerdere KAN-deelnemers het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de provincie Zuid-Holland. Hiermee spraken zij de ambitie uit om nieuwbouwlocaties zoveel mogelijk klimaatadaptief te ontwikkelen om zo bestand te zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering.

De onderwerpen die in het Convenant worden benoemd zijn wateroverlast, droogte, hitte, bodemdaling, groen/blauwe structuren (biodiversiteit) en overstromingen. Vervolgens zijn deze thema’s uitgewerkt in een realistische set aan minimale eisen. Hoe toepasbaar zijn deze eisen in de praktijk? Om die vraag te beantwoorden heeft Merosch in 2021 drie projecten van AM nader onderzocht. Het gaat om de projecten Wickevoort (Cruquius, Haarlemmermeer), De Omloop (Utrecht) en Imagine (Rotterdam).

Algemene indruk: op een paar punten wordt duidelijk al milieuwinst geboekt. Er is ook ruimte voor verbetering. Ook zijn er aanscherpingen in het convenant mogelijk en gewenst.

Conclusies en aanbevelingen door AM en Merosch
“Heel belangrijk is wat we doen op de grote en de kleine schaal. We kunnen binnen een project lang niet aan alle eisen voldoen. Daarom is het van belang dat op elke schaal – van gebied via de buurt tot en met het gebouw – wordt gekeken welke eisen gehanteerd kunnen worden. Overstromingsgevaar wordt bijvoorbeeld primair bepaald door de locatiekeuze voor een ontwikkeling. Wanneer een locatie eenmaal is gekozen, kunnen we als ontwikkelaar alleen nog maar verzachtende maatregelen op een lager schaalniveau treffen. Daarnaast zien we dat op de schaal van het gebied als geheel de meeste impact bereikt kan worden op thema’s als biodiversiteit, neerslag en bodemdaling. Op de schaal van het individuele gebouw is het lastig om de minimale eisen voor de opvang en infiltratie van neerslag te behalen, zoals duidelijk blijkt uit het AM-project IMAGINE in Rotterdam. Met name de hoogstedelijke kavels zonder omliggend openbaar gebied kunnen qua gewenste plekberging moeilijk de eigen broek ophouden. Dat houdt in dat we echt op een hoger schaalniveau naar een oplossing moeten zoeken, samen met andere partijen.”

Benieuwd naar de uitgebreide conclusies en aanbevelingen? Lees de whitepaper Klaar voor het klimaat! Klimaatadaptatie: een gebiedsopgave.