BZK vernieuwt handreiking klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen - KAN bouwen

BZK vernieuwt handreiking klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

In 2020 werd de eerste ‘Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten’ uitgebracht door BZK. Deze handreiking is nu geactualiseerd. Aanleidingen zijn de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet en de toenemende aandacht voor, en samenhang met natuurinclusief bouwen.

De handreiking laat aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe verschillende aspecten van klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren kunnen worden “geregeld” door lagere overheden. Het is aan de provincies, waterschappen en gemeenten zelf om de keuze te maken om de gesuggereerde voorbeeldregels, al dan niet in aangepaste vorm, toe te passen.

De handreiking begint met een algemeen inleidend hoofdstuk over het samenspel tussen overheid en markt bij klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren. Daarna volgt een serie factsheets voor de thema’s hittestress, droogte, gevolgbeperking overstroming, wateroverlast en biodiversiteit/natuurinclusiviteit. In deze factsheets worden de concrete voorbeelden van decentrale regelgeving uitgewerkt.

Download Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren