Uitkomsten tussenevaluatie van het KAN Platform - KAN bouwen

Uitkomsten tussenevaluatie van het KAN Platform

Het KAN Platform bestaat nu formeel drie jaar. Bij de start in 2020 is met het ministerie van BZK en RVO/DuurzaamDoor afgesproken om na drie jaar te evalueren. De evaluatie is uitgevoerd door Bureau Van Waarde in de herfst van 2022. In november is via het KAN Bulletin een online enquête verspreid. Daarnaast zijn interviews afgenomen met leden van de stuurgroep, de kerngroep en van de RLi.

Hoe impactvol is het KAN platform sinds de oprichting geweest? En hoe zou in de toekomst de inhoudelijke focus, doelgroepen en werkwijze eventueel moeten veranderen? Dat waren de hoofdvragen.

In grote lijnen kunnen we met tevredenheid terugkijken op de uitkomsten van de evaluatie. De belangrijkste bevindingen:

 1. KAN wordt erkend als een waardevol kennisplatform en een actieve leergemeenschap.
 2. KAN deelnemers én niet-deelnemers hebben met name kennis opgedaan over inrichtingsmaatregelen voor gebieden, naast inspiratie voor praktische toepassingen.
 3. Deelnemers kunnen de kennis concreet toepassen in de praktijk, en doen dat in grote mate ook. Men is vooral gecombineerd (klimaatadaptief én natuurinclusief) aan de slag gegaan.
 4. 56% van de respondenten heeft eigen praktijkkennis ingebracht in het KAN Platform om te delen met anderen.
 5. Het KAN platform wordt gezien als onderscheidend; door de combinatie van klimaatadaptief én natuurinclusief, door het leren langs de praktijk, gericht op nieuwbouw, door de verbinding tussen publiek en privaat en omdat het een landelijk platform is, en niet regionaal. Wel is het platform nog beperkt bekend, maar het laat zien hoe het wel kan en dat inspireert en verleidt andere partijen.
 6. Klimaatadaptief & natuurinclusief bouwen is duidelijk nog een lerend domein.
 7. Kennisontwikkeling en -deling bij koplopers was de essentie.
 8. Genoemde pluspunten: enthousiasme, gedrevenheid, inspiratie, de andere bril, animo om te veranderen.

Hoe de vervolgslag te maken?

 • Klimaatadaptief & natuurinclusief ontwikkelen en bouwen zit nog niet ingebakken in de cultuur, werkwijze en competenties van de bedrijven, al zijn de deelnemers best positief hierover.
 • Een blijvende inzet is nodig. Onduidelijk is welke rol KAN wil/kan spelen binnen de benodigde systeemverandering, naast kennis ontwikkelen en delen. Agenderen en lobby? Meehelpen wetgeving te ontwikkelen? Verankering in opleidingen? Praktische tools?
 • Qua schaal willen we van gebouw/kavel naar gebiedsaanpak.
 • Kerngroep en deelnemers zijn intrinsiek gemotiveerd en enthousiast om deel te blijven nemen.
 • Het KAN platform is nog te veel een ‘bubble’, maak dit groter.
 • Gemeentes (beter) betrekken is cruciaal om de praktijk in beweging te krijgen.
 • Betrekken van meer doelgroepen, verbreding van deelnemers wordt genoemd als belangrijkste verbetering voor de doorontwikkeling van het KAN Platform.
 • De diversiteit aan activiteiten wordt gewaardeerd.
 • Persoonlijk contact bij activiteiten zorgt voor wederzijds begrip. In de discussie ook kritische stemmen laten horen, ook strategisch-operationele mensen, en specialisten op het thema.
 • Er is veel kennisdeling, maak dit beter ontsluitbaar en vindbaar. Vat meer samen.
 • Aansturing van de kerngroep en stuurgroep mag strategischer.

Van Waarde doet de volgende aanbevelingen:

 • Herijk de ambitie van het platform op basis van de inzichten uit de evaluatie en het momentum dat er is.
 • Ga in gesprek met gemeentes.
 • Betrek alle actoren in het proces van gebiedsontwikkeling en beheer rondom nieuwbouw bij KAN.
 • Maak het KAN Platform bekend bij heel ontwikkelend en bouwend Nederland.
 • Ga door met kennisontwikkeling langs de praktijk en deel dit veel toegankelijker.
 • Blijf inzetten op fysieke bijeenkomsten rondom thema’s met de juiste genodigden voor een sterke inhoudelijke discussie.

Onder de deelnemers aan de digitale enquête zijn vijf exemplaren van het boek ‘Groenblauwe netwerken, handleiding voor veerkrachtige steden’ verloot. Deze exemplaren zijn inmiddels naar de gelukkigen verzonden.

Je kunt hier de volledige tussenevaluatie lezen