Handvest ‘Nederland Natuurinclusief’ - KAN bouwen

Handvest ‘Nederland Natuurinclusief’

Op 23 april stuurde Minister Schouten (LNV) het handvest ‘Nederland Natuurinclusief’ naar de Tweede Kamer. Dit handvest is een oproep aan het volgende kabinet om werk te maken van een Agenda Natuurinclusief, waarin natuur verbonden wordt met andere maatschappelijke domeinen.

Natuur moet onderdeel worden van het oplossen van grote maatschappelijke opgaven. Daarmee herstelt ook de biodiversiteit en wordt de economie toekomstbestendig. Dat is de gezamenlijke oproep die het Interprovinciaal Overleg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL aan het nieuwe kabinet doen in het handvest ‘Nederland Natuurinclusief’.

Forse maatschappelijke opgaven
Nederland staat voor forse maatschappelijke opgaven: woningtekort, klimaatverandering, energietransitie, de stikstofproblematiek, biodiversiteitsverlies. Al deze opgaven doen een beroep op de fysieke leefomgeving van mens én dier; en vragen daarom om een integrale aanpak. Een aanpak die bovendien natuur versterkt in plaats van vernietigt.

Peter Drenth, gedeputeerde in Gelderland en portefeuillehouder landbouw, natuur en landschap, namens de samenwerkende partijen: “Deze opgaven moeten integraal en met oog voor natuur worden opgepakt. Dat vraagt om een nieuwe, natuurinclusieve manier van kijken naar ons ruimtegebruik. En daar zijn forse investeringen voor nodig, met inzet van iedereen: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én burgers.”

Doelen bereiken
Het benutten van natuur en natuurlijke processen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de volgende doelen:

• Het veilig houden van Nederland bij hoog én laag water.
• Het verminderen van de uitstoot en het vastleggen van broeikasgassen.
• Het zorgdragen voor een duurzame voedselvoorziening.
• Het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van onze steden en dorpen aan het veranderende klimaat.
• Het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit.
• Het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap in én buiten de natuurgebieden.

Breed ondersteund
Het handvest wordt ondersteund door een brede vertegenwoordiging vanuit bedrijfsleven, overheden en kennisinstituten: Koninklijke Bouwend Nederland, Nederlandse Waterschapsbank, College van Rijksadviseurs, Deltaplan biodiversiteitsherstel, MVO Nederland, Unie van Waterschappen en Boerennatuur.

“Bij Koninklijke Bouwend Nederland staat duurzaamheid al jaren hoog op de agenda. De energietransitie, circulariteit, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen zijn daarbinnen voor ons de vier belangrijkste thema’s. Via het Platform KAN werken wij met onze leden, NEPROM, WoningBouwersNL en gemeenten aan klimaatadaptieve en natuurinclusieve nieuwbouwwijken.” Maxime Verhagen – Voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland

Regeerakkoord
De gezamenlijke provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL roepen het nieuwe kabinet op de natuurinclusieve aanpak te onderschrijven. Leiding te geven aan de transitie naar een natuurinclusief Nederland en hiervoor ook financiële middelen vrij te maken. Het is noodzakelijk dat in het regeerakkoord wordt afgesproken dat de bouw- en verstedelijkingsopgave natuurinclusief wordt ingevuld. Bij het nemen van economische beslissingen moet het zwaartepunt niet meer (alleen) liggen op de effecten op het BBP. Ook de effecten op brede welvaart, waaronder natuur moeten meegenomen worden. Verder is het noodzakelijk dat er een transitiefonds komt om boeren te helpen bij de omslag naar een natuurinclusieve landbouw.

Om dit verder uit te werken is het van belang dat het kabinet het Rijk en de provincies ondersteunt om samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, partijen uit het bedrijfsleven en burgers nog dit jaar een Agenda Natuurinclusief te maken.

Lees het Handvest ‘Nederland Natuurinclusief’