Provincie Utrecht lanceert tool voor evenwichtig meegroeiend groen - KAN bouwen

Provincie Utrecht lanceert tool voor evenwichtig meegroeiend groen

De Utrechtse provinciale omgevingsverordening schrijft voor dat ‘groen evenwichtig moet meegroeien met de woningbouw’ bij uitleglocaties boven de vijftig woningen. Om gemeenten en projectontwikkelaars te helpen bij de invulling van die voorwaarde, ontwikkelde de provincie Utrecht een inspirerende handreiking.

De Handreiking Nieuwe Woongebieden bevat handvatten, instrumenten en een stappenplan om te komen tot multifunctioneel, samenhangend en toegankelijk groen voor mens, plant en dier. De Handreiking geeft twee concrete handvatten: De Schijf van vijf van de provincie Utrecht’ en ‘De Groene schakeltheorie’.

Schijf van vijf
In de Schijf van vijf van de provincie Utrecht staan vijf aspecten centraal: biodiversiteit, toegankelijkheid, waterbalans, de gezonde mens en identiteit. Het is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van multifunctioneel groen in nieuwe woongebieden binnen de provincie Utrecht. Alle vijf de aspecten moeten terugkomen in de plannen die gemaakt worden.

Groene Schakels
De Groene Schakeltheorie gaat uit van verschillende schakels van groen: ‘hoogbouwgroen’, ‘voordeurgroen’, ‘buurtgroen’, ‘wijkgroen’, ‘raamwerkgroen’ en ‘landschap’. Naast een samenhangend systeem van water en groen zorgt dit handvat er óók voor dat de inrichting van elke schakel van groen ingericht wordt op een manier die aansluit bij zijn schaal en zijn gebruikers. Daarnaast moet elke groenschakel aan een andere groenschakel verbonden zijn om enerzijds het landschap te kunnen bereiken vanuit je huis en om anderzijds watersystemen en ecologische verbindingen een doorlopende structuur te bieden van woning naar landschap.

Oefenjaar
De Handreiking Nieuwe Woongebieden werkt toe naar een samenhangend, robuust en veerkrachtig systeem van groen en water dat goed toegankelijk is voor alle vormen van recreatief gebruik. Het provinciale programma Groen Groeit Mee gebruikt 2023 als oefenjaar om te onderzoeken of de handreiking werkbaar is. Eind 2023 volgt een evaluatie.

Download Handreiking Nieuwe Woongebieden